แนวข้อสอบ วิชาเคมี ม. 4 ชุดที่ 2
35% Complete
18 of 20
ข้อที่ 18.

นิวเคลียสของอะตอม ประกอบด้วยอนุภาคมูลฐานอะไรบ้าง

เฉลย

นิวเคลียสของอะตอม คือพื้นที่ส่วนที่มีความหนาแน่นมาก ในใจกลางของอะตอม ประกอบด้วยโปรตอน และนิวตรอน ขนาดของนิวเคลียสนั้น เล็กกว่าขนาดของอะตอมนั้นๆ เป็นอย่างมาก และมวลแทบทั้งหมดของอะตอมนั้น อยู่ที่โปรตอนและนิวตรอน โดยน้ำหนักจากส่วนของอิเล็กตรอนนั้นมีค่าน้อยอย่างมากเมื่อเทียบกับมวลของอนุภาคทั้งสองดังกล่าว