แนวข้อสอบ วิชาเคมี ม. 4 ชุดที่ 2
50% Complete
17 of 20
ข้อที่ 17.

ข้อใดกำหนดสัญลักษณ์ของอนุภาคต่อไปนี้ถูกต้อง
อิเล็กตรอน  โปรตอน  นิวตรอน