แนวข้อสอบ วิชาเคมี ม. 4 ชุดที่ 2
40% Complete
19 of 20
ข้อที่ 19.

ข้อใดแสดงชนิดของประจุไฟฟ้าของอนุภาคไม่ถูกต้อง

เฉลย

อิเล็กตรอน  มีประจุ  -1
โปรตอน  มีประจุ  +1
นิวตรอน  มีประจุ  0