แนวข้อสอบ วิชาเคมี ม. 4 ชุดที่ 2
40% Complete
16 of 20
ข้อที่ 16.

สัญลักษณ์ที่ใช้แทนอนุภาคของอิเล็กตรอน

เฉลย

อิเล็กตรอน  มีสัญลักษณ์  e
โปรตอน  มีสัญลักษณ์  p
นิวตรอน  มีสัญลักษณ์  n