แนวข้อสอบ วิชาเคมี ม. 4 ชุดที่ 2
80% Complete
15 of 20
ข้อที่ 15.

ข้อใดเป็นอนุภาคมูลฐานของอะตอม

เฉลย

อะตอมมีลักษณะเป็นทรงกลม ประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอนรวมกันอยู่ตรงกลาง เรียกว่า นิวเคลียส โดยมีอิเล็กตรอนซึ่งมีจำนวนเท่ากับโปรตอนวิ่งวนอยู่รอบๆ นิวเคลียส