แนวข้อสอบ วิชาเคมี ม. 4 ชุดที่ 2
35% Complete
13 of 20
ข้อที่ 13.

จงเรียงลำดับขนาดของสิ่งต่อไปนี้จากขนาดใหญ่สุดไปหาขนาดเล็กสุด

เฉลย

อะตอม (atom) คือ นุภาคที่เล็กที่สุดของสสาร อะตอมไม่อยู่ตามลำพังแต่จะรวมอยู่กับอะตอมอื่นอย่างเป็นระบบ
โมเลกุล คือ อนุภาคที่เกิดจากการรวมของอะตอมตั้งแต่ 2 อะตอมขึ้นไปอย่างมีระบบเพื่อมีเสถียรภาพดีกว่าอยู่ตามลำพังอะตอมเดียว
ธาตุ คือ สสารที่โมเลกุลประกอบด้วยอะตอมชนิดเดียวกันเช่น โมเลกุลของก๊าซออกซิเจน (O2) ประกอบด้วยอะตอมของธาตุออกซิเจน 2 อะตอม
สารประกอบ คือ สสารที่โมเลกุลประกอบด้วยอะตอมต่างชนิดกัน เช่น โมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ประกอบด้วยอะตอมของธาตุคาร์บอน 1 อะตอม และอะตอมของธาตุออกซิเจน 2 อะตอม