แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 4
53% Complete
6 of 15
ข้อที่ 6. กลุ่มที่ 1 ตะไคร้ หญ้า อ้อย กลุ่มที่ 2 มด นก สุนัข ข้อใดเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดกลุ่มที่เหมาะสม