แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 4
53% Complete
5 of 15
ข้อที่ 5. ปอจัดกลุ่มสัตว์ที่พบในบ้านได้ดังนี้ กลุ่มที่ 1 มด แมลงปอ ยุง กลุ่มที่ 2 คางคก อึ่งอ่าง กิ้งก่า ข้อใดเป็นเกณฑ์ที่ปอใช้ในการจัดกลุ่มสัตว์