แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 4
53% Complete
4 of 15
ข้อที่ 4.

จากภาพสิ่งไม่มีชีวิตในข้อใดไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ