สัมคมศึกษา ม.4 สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
80% Complete
4 of 5
ข้อที่ 4. การปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นการปกครองแบบใด