สัมคมศึกษา ม.4 สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
80% Complete
5 of 5
ข้อที่ 5. ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีการเก็บภาษีหรือไม่เพราะเหตุใด