สัมคมศึกษา ม.4 สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
80% Complete
3 of 5
ข้อที่ 3. ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นชาติมหาอำนาจตะวันตกได้ขยายอิทธิพลในรัชกาลใด