สัมคมศึกษา ม.4 สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
80% Complete
2 of 5
ข้อที่ 2. รัชกาลที่5 ได้มีการปรับปรุงการปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้พระราชบัญญัติ จัดสุขาภิบาลครั้งแรกที่ใด