สัมคมศึกษา ม.4 สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
80% Complete
1 of 5
ข้อที่ 1. รัชกาลที่5 ได้ปฎิรูปการปกครองตั้งกรมใหม่รวมทั้งหมดกี่กรม