แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
30% Complete
8 of 10
ข้อที่ 8.

จากคุณสมบัติต่อไปนี้

               1.   เป็นสารอนินทรีย์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

               2.   มีโครงสร้างภายในที่เป็นระเบียบ

               3.   มีสูตรเคมีที่ไม่แน่นอน

               4.   สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นแร่ชนิดอื่นได้ง่าย

               ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับคุณสมบัติของแร่

เฉลย

แร่ เป็นสารอนินทรีย์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยการตกผลึก ซึ่งมีโครงสร้างภายในเป็นระเบียบ มีสูตรทางเคมีที่แน่นอน และอาจเปลี่ยนแปลงเป็นแร่ชนิดอื่นได้แต่ยากมาก