แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชุดที่ 3
40% Complete
9 of 10
ข้อที่ 9.

แก๊สใดเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก

เฉลย

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก ซึ่งส่งผลให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น