แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชุดที่ 3
60% Complete
8 of 10
ข้อที่ 8.

ข้อใดไม่ใช่ผลที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมี

เฉลย

การที่ฝนไม่ตกตามฤดูกาลไม่ใช่ผลที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมี