แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชุดที่ 3
30% Complete
10 of 10
ข้อที่ 10.

โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ก่อให้เกิดสารมลพิษใดมากที่สุด

เฉลย

โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะใช้น้ำมันและถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งมีกำมะถันเป็นส่วนประกอบ เมื่อกำมะถันทำปฏิกิริยากับไอน้ำ จึงได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์