แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชุดที่ 3
50% Complete
7 of 10
ข้อที่ 7.

เมื่อกรดรวมตัวพอดีกับเบสจะได้สารใดเป็นผลิตภัณฑ์

เฉลย

ปฏิกิริยาสะเทิน (neutralization reaction) เป็นปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบส ถ้ากรดรวมตัวพอดีกับเบสจะได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือและน้ำ