แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชุดที่ 3
60% Complete
5 of 10
ข้อที่ 5.

สารที่ทำให้ปฏิกิริยาเกิดเร็วขึ้น เรียกว่าอะไร

เฉลย

ตัวเร่งปฏิกิริยา (catalyst) คือ สารเคมีที่เพิ่มเข้าไปในปฏิกิริยา แล้วทำให้ปฏิกิริยานั้นเกิดเร็วขึ้น โดยสารที่เพิ่มเข้าไปยังคงมีปริมาณทางเคมีเหมือนเดิมหลังปฏิกิริยาสิ้นสุดลง