แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชุดที่ 3
30% Complete
3 of 10
ข้อที่ 3.

ข้อใดเป็นปฏิกิริยาเคมี

เฉลย

การเผาผลาญอาหารในสิ่งมีชีวิตเป็นปฏิกิริยาเคมีซึ่งมีอาหารและแก๊สออกซิเจนเป็นสาร        ตั้งต้น มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำเป็นผลิตภัณฑ์