แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชุดที่ 3
60% Complete
2 of 10
ข้อที่ 2.

ข้อใดไม่เกิดปฏิกิริยาเคมี

เฉลย

การตัดไม้ ไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีเนื่องจากไม่มีสารใหม่เกิดขึ้น