ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง มาตรแม่ กม
60% Complete
7 of 10
ข้อที่ 7.

คำในข้อใดเมื่อนำมาเติมในประโยคนี้แล้ว ทำให้ได้ความหมายถูกต้อง

"คนไทย________ในบรรพบุรุษที่เสียสละเลือดเนื้อเพื่อปกป้องแผ่นดินไทย"

เฉลย

อิ่มใจ