เศษส่วน
100% Complete
6 of 15
ข้อที่ 6.

2/3+1/3 มีค่าเท่าไร

เฉลย

1/3+2/3=3/3หรือ 1เพราะฐานเหมือนกันเอาตัวเศษมารวมกันแล้วตัวส่วนเท่าเดิม