เศษส่วน
100% Complete
5 of 15
ข้อที่ 5.

ข้อใดถูกต้อง

เฉลย

1/2=1*2/2*2=2/4