เศษส่วน
53% Complete
4 of 15
ข้อที่ 4.

เศษส่วนใดมีค่าเท่ากับเศษส่วน1/2=2/...=3/....

เฉลย

1/2=1*2/2*2=1*3/2*3