เศษส่วน
67% Complete
3 of 15
ข้อที่ 3.

เศษส่วนใดที่มีค่าเท่ากับเศษส่วน  4/3=.../...

เฉลย

12/9=4/3คือ 4*3=12/3*3=9