เศษส่วน
100% Complete
12 of 15
ข้อที่ 12.

4/5 หาร 5/4 มีค่าเท่าไร

เฉลย

1 เพราะการหารเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนครับ