แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
100% Complete
8 of 15
ข้อที่ 8. 56 – 12 = ....... จากประโยคสัญลักษณ์สร้างเป็นโจทย์ปัญหาได้ตามข้อใด