แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
100% Complete
6 of 15
ข้อที่ 6. 83 – 21 กับ 32 + 13 ผลลัพธ์มีค่าต่างกันเท่าไร
เฉลย

83 – 21= 62 32 + 13 = 45 ดังนั้น 62 - 45 = 17