แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชุดที่ 2
30% Complete
9 of 10
ข้อที่ 9.

การแยกสารโดยวิธีระเหยแห้ง เหมาะสำหรับใช้แยกสารในข้อใด

เฉลย

การระเหยแห้งเป็นวิธีแยกสารละลายที่มีองค์ประกอบเป็นของแข็งละลายอยู่ในของเหลว