แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชุดที่ 2
30% Complete
8 of 10
ข้อที่ 8.

การตกผลึกเหมาะสำหรับใช้แยกสารในข้อใด

เฉลย

การตกผลึกใช้แยกสารละลายที่มีตัวถูกละลายเป็นของแข็งละลายอยู่ในของเหลว