แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชุดที่ 2
70% Complete
7 of 10
ข้อที่ 7.

หากต้องการแยกน้ำมันออกจากน้ำ  ควรแยกโดยวิธีใด

เฉลย

การแยกน้ำมันออกจากน้ำ ควรใช้กรวยแยก เนื่องจากน้ำมันกับน้ำจะแยกชั้นกัน