แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชุดที่ 2
30% Complete
6 of 10
ข้อที่ 6.

ข้อใดต่างไปจากข้ออื่น

เฉลย

การกลั่น เป็นวิธีการแยกสารเนื้อเดียว ส่วนการกรอง การใช้แม่เหล็กดูด และการระเหิด เป็นวิธีการแยกสารเนื้อผสม