แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชุดที่ 2
90% Complete
5 of 10
ข้อที่ 5.

สารในข้อใดเป็นสารประกอบทุกข้อ

เฉลย

เกลือ และน้ำตาลเป็นสารประกอบ ส่วนในข้ออื่น ปรอท ออกซิเจน และเงิน เป็นธาตุ