แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชุดที่ 2
70% Complete
4 of 10
ข้อที่ 4.

ข้อใดถูกต้อง

เฉลย

ธาตุ คือ สารบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วยอะตอมชนิดเดียว ไม่สามารถแยกสลายเป็นสารอื่นได้ อาจมีสถานะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือแก๊สก็ได้