แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชุดที่ 2
100% Complete
3 of 10
ข้อที่ 3.

สารในข้อใดเป็นสารประกอบครบทุกสาร

เฉลย

ด่างทับทิม มีสูตรเคมี คือ  KMnO4,  แอมโมเนีย สูตรเคมี คือ NH4  และเกลือแกง สูตรเคมีคือ NaCl