ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
20% Complete
7 of 10
ข้อที่ 7.

รูปสามเหลี่ยมที่มีความยาวของด้านทั้งสามในข้อใด ไม่เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

เฉลย

7, 9 และ 12 หน่วย