แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
90% Complete
8 of 20
ข้อที่ 8. ข้อใดมีผลลัพธ์เท่ากับ 8 – 4
เฉลย

= 4