แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
90% Complete
5 of 20
ข้อที่ 5. ผลลัพธ์ข้อใดมีค่าน้อยที่สุด
เฉลย

= 2