แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
90% Complete
4 of 20
ข้อที่ 4. ผลลัพธ์ข้อใดมีค่าน้อยกว่า 4
เฉลย

= 3