แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
90% Complete
17 of 20
ข้อที่ 17. 7 – 2 = ....... เป็นประโยคสัญลักษณ์ของข้อใด