แนวข้อสอบ LAS คณิตศาสตร์ ปี 2550 ชุดที่1
33% Complete
8 of 15
ข้อที่ 8.

500 – (30 × 6) = 0
ข้อใดเขียนเป็นโจทย์ปัญหาจาก ประโยคสัญลักษณ์ได้ถูกต้อง