ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง การอ่าน และตีความ
100% Complete
2 of 5
ข้อที่ 2.

คำถามที่ ๒  เราไม่ควรคบเพื่อนที่มีลักษณะอย่างไร