ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 6
70% Complete
16 of 20
ข้อที่ 16. ข้อใดเขียนไม่ถูกต้อง
เฉลย

ฉันอยู่อย่างอดอยาก