เตรียมสอบ O-NET ภาษาไทย ป. 6
20% Complete
8 of 10
ข้อที่ 8.

วลีที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยค

เฉลย

ก้มลงกราบ เป็นกริยา กรือ การกระทำ