เตรียมสอบ O-NET ภาษาไทย ป. 6
40% Complete
6 of 10
ข้อที่ 6.

ข้อใดใช้คำอุทานไม่ถูกต้อง

เฉลย

ต้องเปลี่ยนจาก เอ้อเฮอ ! เป็น เอ๊ะ !