เตรียมสอบ O-NET ภาษาไทย ป. 6
30% Complete
5 of 10
ข้อที่ 5.

ข้อใดใช้คำสันธานไม่ถูกต้อง

เฉลย

ต้องเปลี่ยนคำว่า แต่ เป็น และ