เตรียมสอบ O-NET ภาษาไทย ป. 6
20% Complete
4 of 10
ข้อที่ 4.

ข้อใดใช้คำบุพบทไม่ถูกต้อง

เฉลย

เปลี่ยนจากคำว่า กับ เป็น ต่อ