เตรียมสอบ O-NET ภาษาไทย ป. 6
70% Complete
3 of 10
ข้อที่ 3.

ข้อใดใช้คำกริยาไม่ถูกต้อง

เฉลย

เปลี่ยนจากคำว่า หลอกหลอน เป็น หลอกลวง